You are here: Home / Ngôi nhà bình đẳng của tôi / Pledge Detail 56

Views

  • State: Published

Pledge Detail 56

by Afterfive Technologies published Jul 10, 2015 02:29 PM

Tôi sẽ đàm phán các điều khoản và điều kiện làm việc với bất kỳ người giúp việc gia đình nào trong nhà của tôi, bảo đảm một sự hiểu biết lẫn nhau thông qua một thỏa thuận bằng văn bản.