You are here: Home / Ngôi nhà bình đẳng của tôi / Pledge Detail 55

Views

  • State: Published

Pledge Detail 55

by Afterfive Technologies published Jul 10, 2015 02:29 PM

Tôi sẽ bảo đảm tiền lương công bằng được trả cho người giúp việc gia đình trong nhà của tôi (ít nhất là mức lương tối thiểu) và họ có thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi hợp lý