You are here: Home / Ngôi nhà bình đẳng của tôi

Make the Commitment


Tôi cam kết ủng hộ việc thực hiện các tiêu chuẩn của Công ước số 189, và để bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động giúp việc gia đình trong nhà tôi và cộng đồng, bằng cách tham gia các hoạt động sau:

Pledge Form

Enter the word