Views

  • State: Published

Pledge Detail 54

by Afterfive Technologies published Jul 10, 2015 01:49 PM

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຜູ້ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ)ຂອງຂ້າພະເຈົ້າສາມາດມີເວລາຫວ່າງວຽກ,ໂດຍຜູ້ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ)ເປັນຜູ້ເລືອກທີ່ຈະເອົາສະຖານທີ່ໃດແລະຈະໄປພັກຜ່ອນທີ່ໃດໄດ້.