Views

  • State: Published

Pledge Detail 50

by Afterfive Technologies published Jul 10, 2015 01:43 PM

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕໍ່ລອງກັບຜູ້ອອກແຮງງ ານໃນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ)ຂອງຂ້າພະເຈົ ້າ ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກແລະເງື່ອນໄຂຂອງການເ ຮັດວຽກ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະຝ່າຍມີຄວາມ ເຂົ້າໃຈເຊີ່ງກັນແລະກັນເປັນຢ່າງດີ ແລະ ບັນດາໜ້າວຽກແລະເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດ ວຽກທີ່ຕົກລົງກັນນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດເປ ັນສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນຄັກແນ່.