You are here: Home / ເຮືອນທີ່ມີຄວາມເປັນທຳຂອງຂ້າພະເຈົ ້າ

Make the Commitment


ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄຳໝັ້ນວ່າຈະຍົກສູງບ ັນດາມາດຕະຖານສາກົນຕ່າງໆທີ່ລະບຸໄວ້ ໃນສົນທິສັນຍາເລກທີ 189 ແລະ ຈະປົກປ້ອງສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃ ນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ)ທີ່ເຮັດວຽກໃນເຮ ືອນແລະຊຸມຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ໂດຍຈະປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ ໄປນີ້:

Pledge Form

Enter the word