You are here: Home / ເຮືອນທີ່ມີຄວາມເປັນທຳຂອງຂ້າພະເຈົ ້າ

ເຮືອນທີ່ມີຄວາມເປັນທຳຂອງຂ້າພະເຈົ ້າ

by Afterfive Technologies published Jul 10, 2015 01:23 PM

“We support the rights of domestic workers in our home and community. How about you? Make your commitment TODAY! Share your messages of support and photos NOW."

ເຮັດໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາການ ຕື່ມການ selfie

ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄຳໝັ້ນວ່າຈະຍົກສູງສິດທິເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢູ່ໃນເຮືອນແລະຊຸມຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

  • ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງ ງານໃນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ)ທີ່ເຮັດວຽກ ໃນເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄ່າຈ່້າ ງທີ່ເປັນທຳ (ບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່ າທີ່ທາງການກຳນົດ) ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ) ທີ່ເຮັດວຽກໃນເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີ ເວລາເຮັດວຽກແລະພັກຜ່ອນຢ່າງເໝາະສົມ
  • ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕໍ່ລອງກັບຜູ້ອອກແຮງງ ານໃນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ)ຂອງຂ້າພະເຈົ ້າ ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກແລະເງື່ອນໄຂຂອງການເ ຮັດວຽກ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະຝ່າຍມີຄວາມ ເຂົ້າໃຈເຊີ່ງກັນແລະກັນເປັນຢ່າງດີ ແລະ ບັນດາໜ້າວຽກແລະເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດ ວຽກທີ່ຕົກລົງກັນນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດເປ ັນສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນຄັກແນ່.
  • ຂ້າພະເຈົ້າຮັບປະກັນວ່າຜູ້ອອກແຮງງາ ນໃນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ)ທີ່ເຮັດວຽກໃນ ເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມ າຊິກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ເຊີ່ງສາມາດໄດ້ຮັບການ ປ່ິ່ນປົວສຸຂະພາບ.
  • ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີເພື ່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນເຮືອນຂ ອງຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ມີ ການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ, ການຂືນໃຈ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃດໆທັງສິ້ນ.
  • ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຜູ້ອອກແຮງ ງານໃນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ)ທີ່ເຮັດວຽກ ໃນເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຊົມໃຊ້ທຸກເງື່ອນໄຂຂອງການດຳລົງຊ ີວິດທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະເປັນທຳ ແລະ ມີຫ້ອງນອນສ່ວນຕົວທີ່ມີຄວາມປອດໄ ພ.
  • ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮັບປະກັນວ່າຜູ້ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ)ຂອງຂ້າພະເຈົ້າສາມາດມີເວລາຫວ່າງວຽກ,ໂດຍຜູ້ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ(ແມ່ບ້ານ)ເປັນຜູ້ເລືອກທີ່ຈະເອົາສະຖານທີ່ໃດແລະຈະໄປພັກຜ່ອນທີ່ໃດໄດ້.