You are here: Home / หน้าแรก

Views

หน้าแรก

by Afterfive Technologies published Jun 15, 2015 11:26 PM

เราต้องรับผิดชอบเรื่องการปกป้องสิทธิของแรงงานบ้านภายใต้อนุสัญญา 189 ของกงค์กรแรงงานสากลในบ้านและในชุมชนของพวกเรา

คุณได้มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้หรือยัง? วันนี้ทำเลย
ให้สัตยาบัน