You are here: Home / หน้าแรก / Pledge Detail 13

Views

  • State: Published

Pledge Detail 13

by Afterfive Technologies published Jun 15, 2015 11:26 PM

เราจะให้ค่าจ้างที่เป็นธรรมมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างทำงานบ้านของเราในอัตราค่าจ้างอย่างน้อยขั้นต่ำและลูกจ้างทำงานบ้านของเรามีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมและมีเวลาเหลือสำหรับการพักผ่อน