You are here: Home / หน้าแรก

หน้าแรก

by Afterfive Technologies published Jun 15, 2015 11:26 PM

พวกเราสนับสนุนสิทธิแรงงานบ้านในบ้านและชุมชนของพวกเรา.แล้วคุณหละ? แสดงความคิดเห็น วันนี้!ด้วยข้อความและรูป คุณเดี๋ยวนี้

ให้สัตยาบัน เพิ่มตัวเอง

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสิทธิเหล่านี้ในบ้านและชุมชนของเรา

  • เราจะให้ค่าจ้างที่เป็นธรรมมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างทำงานบ้านของเราในอัตราค่าจ้างอย่างน้อยขั้นต่ำและลูกจ้างทำงานบ้านของเรามีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมและมีเวลาเหลือสำหรับการพักผ่อน
  • เราจะเจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขของการจ้างงานกับลูกจ้างทำงานบ้านของเราเพื่อให้มั่นใจว่าเรามีความเข้าใจตรงกันและมีการลงลายลักษณ์อักษรเป็นข้อตกลง
  • เราจะให้แน่ใจว่าลูกจ้างทำงานบ้านเรามีการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี
  • เราจะให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดจากการละเมิดการคุกคามและความรุนแรง
  • เราจะให้แน่ใจว่าลูกจ้างทำงานบ้านของเรานั้นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย ห้องนอนที่มีความปลอดภัยและเป็นส่วนตัว
  • เราจะให้แน่ใจว่าลูกจ้างทำงานบ้านของเราสามารถที่จะใช้เวลาว่างของพวกเขาทุกที่และ เมื่อไรก็ได้แล้วแต่พวกเขาเลือก