You are here: Home / मेरो राम्रो घर / Pledge Detail 73

Views

  • State: Published

Pledge Detail 73

by Afterfive Technologies published Jul 30, 2015 04:18 PM

मेरो घरमा रहेका घरेलू कामदारहरूलाई उचित भुक्तानि (-कम्तिमा न्यूनतम ज्याला) _ दिनुका साथै घरेलू कामदारहरूलाई उचित काम घन्टा र आराम गर्न समय पनि सुनिश्चित गर्नेछू ।