You are here: Home / Updates / Vietnam study: economic value of domestic work for families and society
Vietnam study: economic value of domestic work for families and society

Vietnam study: economic value of domestic work for families and society

Comments
published Sep 04, 2014 11:24 AM
The Research Center for Gender, Family and Environment for Development (GFCD) conducted a survey with 500 domestic workers in 5 districts in Vietnam. It finds out domestic workers contribute big economic value for families and society. The GFCD calls for recognition of domestic workers for decent work and occupational training for them.

Details

An infographic illustrated by Oxfam in Vietnam shows the economic value of domestic work:

We often overlook economic value of domestic work for individuals, families and society.

Although domestic workers are protected by law and regcognized by society, domestic workers should get training, deserving salaries and benefits so that they won't be abused and exploited.


Photo: Oxfam in Vietnam/FACEBOOK

Chúng ta thường không chú ý tới giá trị kinh tế của lao động giúp việc gia đình đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Tuy người lao động giúp việc đã được pháp luật bảo vệ và xã hội thừa nhận, họ cần được đào tạo tạo nghề và hưởng các chế độ lao động phù hợp để tránh tình trạng bị lạm dụng, bóc lột.


Photo: Oxfam in Vietnam/FACEBOOK

- See more at: http://idwfed.org/news.php?id=489#sthash.JMK4Bodo.dpuf

Source:

Story Type: Update

blog comments powered by Disqus