You are here: Home / Updates / Taiwan: Our Thousand-mile Journey, tells Migrants to Tsai Ying-wen
Taiwan: Our Thousand-mile Journey, tells Migrants to Tsai Ying-wen

Taiwan: Our Thousand-mile Journey, tells Migrants to Tsai Ying-wen

Comments
by Fish Ip published Dec 13, 2015 12:00 AM
Contributors: Migrant Empowerment Network Taiwan (MENT) & Taiwan International Workers Association (TIWA)
On 13 Dec 2015, Over thousand migrant workers and local Taiwanese rallied to DPP candidate, Tsai Ying-wen Campaign headquarter. They demanded for Justice in Caring.

Details

TAIWAN -

Editor note: The following petition is in Chinese, English, Bahasa Indonesia, Vietnamese and Thai. 
The petition letter was handed to Tsai Ying-wen in 2015 Migrants Rally in Taiwan.  


Photo: TIWA台灣國際勞工協/FACEBOOK

  • 您的一哩與我們的九九哩:東南亞移工給蔡英文的一封信
  • Your final yard and our thousand-mile journey: A letter from Southeast Asian migrant workers to Tsai Ying-wen
  • Pada akhirnya kami beribu-ribu mile Perjalananan: Akan membacakan sebuah surat dari pekerja Migrant Asia Tenggara untuk Mis. Tsai Ying Wen
  • Bạn một dặm với chúng tôi chín mươi chín dặm: lao động nhập cư Đông Nam để Tsai thư
  • หนึ่งไมล์ของคุณและเก้าสิบเก้าไมล์ของเรา:แรงงานต่างชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จดหมายถึง ช่าย อิงเวิ่น
    จดหมาย ถึง ท่าน ประธานาธิบดี Cai Yingwen

蔡英文女士您好:
Dear Ms. Tsai Ying-wen:
Yang terhormat Mis Tcai Ying Wen:
Kính gởi: Bà Thái Anh Văn/ Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Tiến Bộ Đản Ứng cử Viên Tổng Thống Đài Loan
เรียน ท่าน ประธานาธิบดี:

我們是來自東南亞的移工,首先要恭喜您,就快要成為台灣的總統了。當您與您的競選團隊,為了邁向勝選的最後一哩路而努力的時候,我們,這一群俗稱外勞的東南亞勞工,也正為我們還差九十九哩的人權之路努力著。

We are migrant workers from Southeast Asia. First, we want to congratulate you; you are about to become the president of Taiwan. As you and your campaign workers are working hard on your final lap to the finish line, we, this group that some call “foreign labor,” are also working hard, to secure our basic human rights – but we still have a long way to go.

Kami adalah pekerja migran dari Asia Tenggara. Pertama, kami ingin mengucapkan selamat kepada Anda; Anda akan menjadi presiden Taiwan. Ketika Anda dan kabinet bekerja keras untuk memcapai hasil yang baik, kami, "Tenaga Kerja Asing", juga bekerja keras, untuk mengamankan hak-hak dasar manusia - tetapi kami masih memiliki jalan panjang untuk pergi .

Chúng tôi là lao động di dân đến từ các quốc gia Đông Nam Á. Trước tiên, chúng tôi muốn chúc mừng bà vì bà sắp được nhân dân Đài Loan bầu vào chức vụ Tổng Thống. Những lao công của bà đã làm việc cực nhọc thế nào để có được kết quả trên, thì chúng tôi những lao công di dân cũng làm việc cật lực để bảo vệ quyền con người của chúng tôi. Tuy nhiên, con đường đấu tranh, đòi hỏi đó dường như còn rất dài.

พวกเราเป็นแรงงานต่างชาติจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนแรกที่แสดงความยินดีกับคุณเกี่ยวกับการที่จะเป็นประธานาธิบดีผู้นำของไต้หวัน เมื่อคุณและคณะสภาบริหารของคุณ เพื่อที่นำไปสู่ความพยายามและความสำเร็จครั้งนี้ที่พวกเรากลุ่มของแรงงานต่างชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รู้จักกันว่าเป็นแรงงานทำงานระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้พวกเรากำลังทำงานร่วมกับสิทธิมนุษยชนการดำเนินงานของพวกเรายังไม่ถึงที่พวกเราต้องการ


Photo: Sun Qiong Li/Events In Focus

我們來到您的競選總部前,希望您及您未來的執政團隊能看見我們,並正視我們沒有人權保障這個事實。在台灣,有22萬的家務移工補起長照制度殘缺的破洞,但我們沒有任何法定的保障,全年無休、每日工時17小時、薪資低於資本工資,我們是台灣血汗長照的付出者,也是被犧牲的勞動者。

We come to your campaign headquarters, hoping that you and your future leadership team will see us, and acknowledge the fact that we lack legal protection for our basic human rights. In Taiwan, 220,000 migrant domestic workers fill the gap in the long-term care system, but we have no legal protection – we work all year without a single day off, 17 hours a day, for less than minimum wage. We are the victims sacrificed to maintain a sweatshop long-term care system in Taiwan.

Kami datang ke tempat kampanye ini, berharap bahwa Anda dan kabinet kepemimpinan masa depan Anda, akan melihat kami, dan mengakui kenyataan bahwa tidak ada perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar manusia. Di Taiwan, ada 220.000 pekerja rumah tangga migran mengisi kesenjangan dalam sistem perawatan jangka panjang, tapi kami tidak memiliki perlindungan hukum - kami bekerja sepanjang tahun tanpa satu hari off, setiap hari bekerja 17 jam, upahnya sangat minimum. Kami adalah korban, dikorbankan untuk mempertahankan sistem perawatan jangka panjang sweatshop di Taiwan.

Mục tiêu mà chúng tôi đến Văn Phòng Vận Động Trung Ương của bà ngày hôm nay là để cho nhóm lãnh đạo của bà thấy được chúng tôi, và nhận biết rằng chúng tôi thực sự không được luật lao động bảo vệ, nhân quyền của chúng tôi bị bỏ rơi. Hiện nay có hơn 220,00 lao động di dân đang lấp vào khoảng trống Hệ Thống Chăm Sóc Dài Hạn. Nhưng các lao động di dân này đã không được luật pháp bảo vệ: 1 năm làm việc không có được 1 ngày nghỉ, mỗi ngày làm việc 17 tiếng, lương tháng dưới mức lương cơ bản, chúng tôi bị bóc lột mồ hôi và nước mắt, chúng tôi bị hy sinh.

พวกเรามาที่สำนักงานใหญ่ของคณะสภาบริหารของคุณ พวกเราหวังว่าคุณและทีมงานการพิจารณาคดีในอนาคตของคุณสามารถดูแลพวกเราและพวกเราไม่ได้เผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแรงงานต่างชาติในไต้หวันมี220,000คนผู้อนุบาลแม่บ้านยังมีข้อบกพร่องระบบการดูแลระยะยาวแต่พวกเราไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายใด ๆ ตลอดทั้ง365วันไม่มีวันหยุดพักผ่อน,ทุกๆวันทำงาน17 ชั่วโมง ค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ พวกเราดูแลชาวไต้หวันเกินกว่าค่าจ้างที่เราได้รับ


Photo: Sun Qiong Li/Events In Focus

我們來自東南亞,我們為台灣社會付出我們的勞動力,我們幫忙建設了捷運、高鐵,各種公共工程,我們撐住了傳統產業,維繫了台灣漁業,我們更照顧了台灣數以百萬計的失能者;但是我們不得不說,台灣社會並沒有給我們相對應的尊重和人權保障。

We come from Southeast Asia, and we have given our labor power to Taiwanese society – we helped build your MRT and HSR lines and much of your national infrastructure. We are the backbone of your traditional manufacturing industries and your fishing industry. We also care for millions of disabled and elderly Taiwanese citizens. And yet we must say, Taiwanese society has not repaid us with respect, or given us our basic rights.

Kami datang dari Asia Tenggara, dan kami telah memberikan tenaga kerja kami kepada masyarakat Taiwan - kami membantu jalur MRT dan HSR dan banyak infrastruktur nasional Anda. Kami adalah tulang punggung industri manufaktur tradisional dan industri perikanan Anda. Kami juga peduli untuk jutaan warga Taiwan cacat dan lanjut usia. Namun kami harus mengatakan, masyarakat Taiwan belum dilunasi dan menghargai kami dengan baik, atau memberi hak-hak dasar kami.

Chúng tôi đến Đài Loan để cung cấp sức lực lao động đóng góp xây dựng cho nền kinh tế, xã hội Đài Loan. Chúng tôi đã giúp xây hệ thống xe điện ngầm và đường cao tốc xe lửa tối tân, cũng như các cơ cấu vận chuyển công cộng nền tảng cấp quốc gia. Chúng tôi cũng cố các nghành công nghiệp truyền thống, duy trì nghành nghề đánh cá, đặc biệt chúng tôi chăm sóc cho vô số trăm ngàn người Đài Loan mất khả năng tự chăm sóc cho mình. Nhưng chúng tôi không thể không nói rằng chính phủ và người dân Đài Loan đã không cho chúng tôi sự tôn trọng và quyền bảo vệ con người tương ứng .

พวกเรามาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พวกเราจ่ายค่าบริการบริษัทจัดหางานมาทำงานในไต้หวัน พวกเราช่วยสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟความเร็วสูงทุกชนิดของประชาชนไนไต้หวัน พวกเราดูแลอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อรักษาประมงไต้หวันนอกจากนี้เรายังช่วยดูแลการสูญเสียนับร้อยล้านไต้หวันที่สามารถจ่ายได้ แต่เราต้องบอกว่าสังคมของไต้หวันไม่ได้ทำให้เรามีความเคารพและความคุ้มครองที่สอดคล้องกับของสิทธิมนุษยชน


Photo: Youngie Wuo/FACEBOOK

在您即將成為總統之際,我們除了給您恭賀之外,也希望您為我們的九十九哩人權之路做出努力,希望您當選之後,您的執政團隊能做到以下的政策改善:

As you are about to become president, aside from congratulating you, we hope that you will do something meaningful to help us secure our human rights. We hope that after you are elected, your leadership team will make the following policy reforms:

Anda akan menjadi presiden, selain mengucapkan selamat kepada Anda, kami berharap bahwa Anda akan melakukan sesuatu yang berarti untuk membantu kami mengamankan hak asasi manusia kami. Kami berharap bahwa setelah Anda terpilih; Tim kepemimpinan Anda akan membuat reformasi kebijakan berikut:

Chúng tôi chúc mừng bà vì bà sẽ được nhân dân Đài Loan bầu chọn vào chức vụ Tổng Thống. Ngoài việc chúc mừng, chúng tôi hy vọng bà nỗ lực thực hiện việc làm có ý nghĩa là bảo đảm nhân quyền của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng là sau khi bà được bầu làm Tổng Thống, nhóm lãnh đạo của bà sẽ thực hiện chính sách canh tân 3 điểm sau đây:

คุณกำลังจะเป็นประธานาธิบดีในโอกาสดังกล่าว พวกเราแสดงความยินดีกับคุณแตกต่างจากข้างนอก นอกจากนี้สิทธิมนุษยชนของพวกเราไม่สามารถที่จะไปถึงถึงคุณได้ พวกเราหวังว่าภายหลังคุณได้รับการเลือกตั้งแล้ว ทีมการพิจารณาคดีในอนาคตของคุณสามารถทำนโยบายต่อไปนี้ในการปรับปรุง:

一、全面檢討外籍勞工制度,讓外籍勞工脫離奴工現況,成為自由的勞動者。

1) Do a complete examination and evaluation of the foreign worker system, free foreign workers from slavery conditions and let us become free workers.

1) Lakukan pemeriksaan lengkap dan evaluasi sistem pekerja asing, pekerja asing bebas dari kondisi perbudakan dan biarkan kami menjadi pekerja bebas

1) Đánh giá lại toàn diện hệ thống lao động nước ngoài để họ thoát khỏi tình trạng nô lệ và trở thành lao động tự do.

1) ตรวจสอบความเข้าใจระบบการทำงานของแรงงานต่างชาติเพื่อให้แรงงานต่างชาติจากสถานะแรงงานทาสและกลายเป็นลูกจ้างอิสระ

二、立法保障家務移工的勞動權益,立即改善十萬家務勞工無法休假的問題。

2) Enact legislation to guarantee the rights of migrant domestic workers, and immediately ensure that more than 100,000 migrant domestic workers are guaranteed days off.

2) Mengusulkan untuk ada Undang-undang yang menjamin hak-hak pekerja rumah tangga , dan segera memastikan bahwa lebih dari 100.000 pekerja rumah tangga migran dijamin ada hari istirahat

2) Làm luật bảo vệ quyền lợi lao động Giúp Việc Nhà; lập tức cải thiện tình trạng lao động Giúp Việc Nhà không có ngày nghỉ.

2) ออกกฎหมายเพื่อช่วยป้องกันสิทธิแรงงานของแรงงานต่างชาติในประเทศ,ปัญหาวันหยุดพักผ่อนในประเทศคนงานประมาณหนึ่งแสนคนไม่สามารถปรับปรุงได้ทันที


Photo: Sun Qiong Li/Events In Focus

三、建立完善的長照體系,實現照顧正義;確保沒有人在照顧過程中受到傷害或剝削。

3) Establish a comprehensive long-term healthcare system, and bring about justice in caring, ensuring that no one is harmed or exploited within the caring process.

3) Membangun sistem kesehatan jangka panjang yang komprehensif, dan mewujudkan keadilan , memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan atau dieksploitasi dalam proses peduli.

3) Tạo dựng và hoàn thiện hệ thống Chăm Sóc Dài Hạn, để thể hiện chăm sóc trong công bằng; bảo đảm rằng không có bất cứ ai bị hại hay bị bóc lột trong quá trình chăm sóc.

3) โครงสร้างและปรับปรุงระบบการดูแลแบบยั่งยืน,เพื่อให้เกิดการดูแลความยุติธรรมแบบยั่งยืนว่าไม่มีใครได้รับสูญเสียหรือใช้ประโยชน์ในกระบวนการดูแลแบบถูกต้อง

最後祝您 高票當選
也祝福每一個為台灣付出的勞動者都能得到尊重和保障

Finally, we wish you success in your election campaign, and we wish that every worker who has sacrificed for and contributed to Taiwan may receive the respect and legal protection they deserve.

Akhirnya kami berharap Anda berhasil dalam pemelihan ini, kami berharap setiap pekerja yg berkorban dan menyumbang tenaganya untuk orang Taiwan menerima penghormatan dan perlindungan yg merela layani.
Sau cùng chúc tôi kính chúc bà thắng cử cao phiếu, vẻ vang!

Chúng tôi cũng cầu chúc mỗi lao động di dân, những người đã cống hiến và hy sinh ở Đài Loan nhận được sự tôn trọng và được luật pháp bảo vệ.

สุดท้ายพวกเราหวังว่าคุณจะได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง
ประชาชนไต้หวันมีความสุข นอกจากนี้ยังจ่ายค่าแรงคนงานแต่ละคนมีความเคารพและการรับประกันดียิ่งขึ้น

58萬在台灣的東南亞移工 謹上
Sincerely yours, 580,000 Southeast Asian migrant workers in Taiwan
Dengan hormat, 580.000 Pekerja migran Asia Tenggara di Taiwan
Trân Trọng Kính Chào. 580 ngàn lao động di dân Đông Nam Á
แรงงานต่างชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไต้หวัน580,000คน ขอแสดงความนับถือ

Source: Migrant Empowerment Network Taiwan (MENT) & Taiwan International Workers Association (TIWA)

Story Type: News

blog comments powered by Disqus