You are here: Home / Affiliates / Asia Pacific / Philippines: United Domestic Workers of the Philippines (UNITED) / Constitution and by laws of UNITED
Constitution and by laws of UNITED

Constitution and by laws of UNITED

by Fish Ip published Apr 20, 2016 12:00 AM
Contributors: UNITED

UNITED DOMESTIC WORKERS OF THE PHILIPPINES (UNITED)

SALIGANG BATAS AT ALITUNTUNIN

Preambolo

Kami, mga manggagawa sa mga tahanan, ay kusang nagsasamasama upang pag-isahin ang aming hanay sa paniniwalang maitataguyod nito ang aming makatarungang layunin upang makapagtatag ng isang samamahan na magtatanggol at susulong ng aming mga karapatan, magtitiyak ng maayos naming kalagayan sa trabaho at magtataguyod ng isang makatao’t desenteng hanapbuhay para sa lahat ng manggagawa sa bahay.

Ang mga miyembro ng UNITED ay may mga batayang prinsipyo para sa pagkilala ng desenteng trabaho:

  1. Ang Kasambahay ay manggagawa tulad ng ibang manggagawa at ang gawaing pantahanan ay desenteng trabaho;
  2. Ang lahat ng mga kasambahay ay may karapatang magtamasa ng lahat ng mga benepisyo ayon sa nakasaad sa Batas Kasambahay at ILO Convention 189;
  3. Lahat ng pang-aabuso ng karapatan ng manggagawa ay paglabag sa karapatang pantao, kung kaya’t ang isinusulong ng Kasambaahay ay ang pagrespeto ng kanilang Karapatang Pantao at karapatang pagkapantay pantay;
  4. Ang mga kasapi ng UNITED ay walang humpay na mag-organisa upang makamit ng mga kasambahay sa buong Pilipinas ang makatarungang sahod at iba pang benepisyo at social protection na mag aangat sa antas kalagayan sa aspeto ng pang ekonomiya at pampulitika.

ALITUNTUNIN BLG. 1
PANGALAN AT TANGGAPAN NG SAMAHAN

Bahagi Blg. 1. Ang samahan ay tatawaging UNITED Domestic Workers of the Philippines (UNITED) at simula dito ay tutukuyin bilang “UNITED”.

Bahagi Blg. 2. Ang tanggapan ng UNITED ay sa LEARN Workers’ House, 94 Sct. Delgado St., Barangay Laging Handa, QuezonCity na mayroong mga sangay sa mga tanggapan ng kasaping organisasyon.

ALITUNTUNIN BLG. II
LAYUNIN AT PROGRAMA

 Bahagi Blg. 1. Ang UNITED ay naglalayong:

a. Maitatag ang isang nagkakaisa at demokratikong samahan ng mga manggagawa sa tahanan sa buong Pilipinas.
b. Mapalakas ang pagkakapatiran at pagtutulungan ng mga manggagawa sa tahanan.
c. Makapagtakda ng mga batas na nagsusulong ng disenteng trabaho at maayos na hanapbuhay tungo sa magandang kinabukasan ng mga manggagawa sa tahanan at kanilang mahal sa buhay.
d. Maiangat ang kaalaman ng bawat kasapi para sa ikabubuti at ikalalago ng bawat isa at ng samahan.

 Bahagi Blg. 2. Ang UNITED ay mayroong sumusunod na mga programa:

a. Organizing. Maghikayat, magbigay ng kaalaman at palakasin ang pagkakapitaran at isulong ang desenteng trabaho para sa mga kasambahay. Magpalawak at maghubog ng mga bagong liders na may kakayahang magsalita para sa isyu ng mga kasambahay.

b. Politikal at Lehislatibo. Gaya ng pakikipag-ugnayan sa iba’t –ibang ahensiya ng pamahalaan at pribadong sektor, pakikibahagi sa mga komperensya at pagtitipon, sa local at sa internasyunal, na tumatalakay sa interes ng mga manggagawa sa tahanan.
c. Alternatibong Programang Pangkabuhayan. Pagsasanay o skills training para sa lahat ng kasapi.
d. Sama-samang Pakikipagtawaran. Gaya ng pakikipag-dayalogo sa mga employer, organisasyon ng mga employer, samahan ng magkakapitbahay at ahensiya ng pamahalaan.
e. Edukasyon. Gaya ng paglulunsad ng mga pagsasanay at pantas- aral ukol sa at para sa mga manggagawa sa tahanan at pagpapataas kasanayan sa kanilang trabaho at sarili.
f. Ligal at Paraligal. Gaya ng paglinang ng kaalaman ng mga mangagaawa sa tahanan ukol sa usaping legal, pagbibigay ng serbisyong legal at pagbuo ng mekanismong paralegal sa UNITED.
g. Alalahaning Pang-kasarian (Gender Concern). Gaya ng paglulunsad ng Gender Sensitivity Training para sa lahat ng kasapi at pagbubuo ng Komite para sa kababaihan.
h. Damayan (Insurance). Gaya ng abuluyan para sa mga namatayang kasapi.

ALITUNTUNIN BLG. III
KASAPIAN

Bahagi Blg. 1. Saklaw ng Kasapian. Ang pakikisapi sa UNITED ay kusang loob at bukas sa lahat ng indibidwal at organisasyon ng mga manggagawa sa tahanan ng naniniwala sa layunin ng UNITED at nagsusulong ng interes ng mga manggagawa sa tahanan.

Bahagi Blg. 2. Aplikasyon. Ang aplikanteng indibidwal at organisasyon magsumite ng aplikasyon sa pagsapi na isusumite sa Pamunuang Tagapagpaganap at Pambasan para sa kanilang pagpapatibay. Ang pagpapatibay ay magaganap alinsunod sa pagtupad ng aplikante sa mga kondisyon ng pagpapatibay.

Bahagi Blg. 3. Kondisyon ng Pagpapatibay. Ang bawat aplikanteng organisasyon ay kailangang tuparin ang mga sumusunod na kondisyon bago sila maituring na lehitimong kasapi ng UNITED.

a. Ang bilang ng kasapian ng aplikanteng chapter (organisasyon) ay hindi bababa sa labing-limang (15) kasapi.
b. Ang bawat kasapi ng chapters ay may edad labing- lima (15) pataas at nakatapos ng Batayang Oryentasyon o Basic Orientation Discussion (BOD).
c. Magbabayad ng kaukulang butaw at membership fee.

ALITUNTUNIN BLG. IV
TUNGKULIN AT KARAPATAN NG MGA MIYEMBRO

Bahagi Blg. 1. Tungkulin ng mga Miyembro.
a. Sundin at tuparin ang Saligang Batas at Alituntunin ng UNITED.
b. Regular na magbayad ng buwanang butaw.
c. Dumalo sa mga pulong, pangkalahatan, regular at natatangi, ng UNITED.
d. Pagagalang ng karangalan at karapatan ng bawat kasapi at pamunuan ng UNITED.
e. Maging mapanuri sa kalagayang pang-organisasyon at pananalapi ng UNITED sa responsableng panahon.
f. Panatilihing buo ang UNITED at maghikayat ng mga manggagawa sa tahanan na sumapi sa samahan.

Bahagi Blg.2. Karapatan ng mga Miyembro.
a. Karapatang maghalal at mahalal.
b. Ang pangkalahatang kasapian ay maykarapatang magtanggal sa mga opisyales na nakalabag sa alituntunin ng UNITED.
c. Mahigpit na ipigbabawal ang kahalili sa pagboto.

 ALITUNTUNIN BLG. V
PANGKALAHATANG KASAPIAN AT PAMUNUANG TAGAPAGPAGANAP AT PAMBATASAN

 Bahagi Blg. 1. Pangkalahatang Kasapian. Ang pangkalahatang kasapian ay ang pinakamataas na tagapasya ng UNITED.

 Bahagi Blg. 2.  Ang Pamunuan. Ito ay binubuo ng Pamunuang Tagapagpaganap at Pamunuang Pambatasan na may tungkuling magpatupad at gumawa ng mga batas at alituntunin ng UNITED.

 2.1. Ang Pamunuang Tagapagpaganap ay binubuo ng mga sumusunod na pawang mga inihalal:

2.1.1. Pangulo (President)
2.1.2. Pangalawang Pangulo (Vice President)
2.1.3. Pangkalahatang Kalihim (Sec.Gen)
2.1.4. Pangkalahatang Kinatawan (Deputy)
2.1.5. Ingat-Yaman (Treasurer)
2.1.6. Tagasuri ( Auditor)

 2.2. Ang pamunuang Pambatasan ay binubuo ng pito hanggang labing-lima (7-15) representante mula sa mga Chapters.

ALITUNTUNIN BLG. VI
TUNGKULIN NG PAMUNUANG TAGAPAGPAGANAP AT PAMBATASAN

 Bahagi Blg. 1. Pangulo. Ang Pangulo ang siyang Executive Officer ng samahan. Siya ang gagampan ng mga sumusunod na tungkulin:

 1.1. Mamahala sa lahat ng pulong ng Pamunuang Tagapagpaganap at Pambatasan at ng pangkalahatang asembilya.
1.2. Mag-ulat sa Pangkalahatang Kasapian at sa Pamunuang Tagapagpaganap at Pambatasan ng mga gawain ng UNITED.
1.3. Lumagda at magpatibay ng mga ligal na dokumentong may kinalaman sa pinagkakagastusan at pananalapi ng UNITED.
1.4. Kakatawan o magtatakda ng kakatawan sa UNITED sa lahat ng mga gawain na nangangailangan ng kakatawan sa UNITED.
1.5. Ipakatawan sa may kakayahang opisyal o kasapi ng UNITED ang alinaman sa kanyang mga tungkulin.

 Bahagi Blg. 2. Pangalawang Pangulo. Ang pangalawang Pangulo ay may katungkulang:

 2.1. Gumampan sa tungkulin ng Pangulo kung ang huli ay wala, may kapansanan, nagbitiw, namatay o hindi makatupad ng tungkulin.

 2.2. Maging tagapangulo ng Lupon sa Karaingan at magpatawag ng pulong minsan sa isang buwan o kung kinakailangan.

 2.3. Tulungan ang Pangulo sa lahat ng bagay na makakatulong sa panloob na pamamahala ng UNITED.

 2.4. Gumampan ng mga tungkuling may kinalaman sa mga gawaing panlabas ng UNITED, gaya ng pakikipag-ugnayan sa ibang ahensiya o organisasyon.

 2.5.Tumupad sa lahat ng tungkulin kaugnay sa kanyang katungkulan.

 Bahagi Blg. 3. Pangkalahatang Kalihim. Ang Pangkalahatang Kalihim ay may Katungkulang:

 3.1. Magtala sa mga pinag- usapan sa lahat ng mga pulong ng UNITED.
 3.2. Magtago at mangalaga sa mga talaan ng UNITED at sa iba pang makasaysayan o mahalagang kasulatan ng samahan.
3.3. Maging tagapangasiwa ng tanggapan ng samahan.
3.4. Magbigay ng ulat sa Pangkalahatang Kasapian at sa Pamunuang Tagapagpanap at Pambatasan ng mga pinagtibay na pag-uusap o Batas ng UNITED.
3.5. Tumupad sa kanyang tungkulin kaugnay sa kanyang katungkulan.

 Bahagi Blg. 4. Pangkalahatang Kinatawan. Ang Pangkalahatang Kinatawan ay hindi inihalan. Siya ay kahalili o representante ng organisasyon. Ang Kinatawan ay may katungkulang: 

4.1. Makipag-ugnayan sa mga ibang organisasyon at ahensiya ng gobyerno para sa mga programa at ikauunlad ng samahan.
4.2. Gumawa ng sulat at programa para sa mga aktibidad ng UNITED.
4.3. Gagampan sa tungkulin ng Pangkalahatang Kalihim kung ang huli ay wala o hindi magampanan ang kanyang tungkulin.

 Bahagi Blg. 5. Ingat- Yaman. Ang Ingat- Yaman ay may katungkulang:

 5.1. Tagapag-ingat ng lahat ng mga kasulatan at aklat sa pananalapi at laang-salapi ng samahan na ilalagak niya sa isang bangkong pinili ng Pamunuang Tagapagpaganap at Pambatasan sa pamamagitan ng isang “ Board Resolution”.

 5.2. Maningil ng kaukulang butaw at iba pang singilin sa mga kasapi ng UNITED.

 5.3. Magbayad sa mga pananagutan ng UNITED na pinagtibay ng Pangulo at ng Tagasuri.

 5.4. Pakaingatan ang lahat ng gugulin at siguraduhin na ang mga ito ay may kaukulang resibo.

 5.5. Ipakita ang mga aklat at iba pang mga kasulatan sa pananalapi ng UNITED sa sino mang kasapi o pinuno ng samahan na hihiling nito.

 5.6. Mag –ulat ng pananalapi ng samahan minsan sa loob ng tatlong (3) buwan, sa katapusan ng taon, sa pagpupulong ng kasapian at kung kailan kailangan sa resonableng oras/panahon.

 5.7. Tumupad sa lahat ng tungkulin kaugnay sa kanyang katungkulan.

 Bahagi Blg. 6. Tagasuri. Ang Tagasuri ay may katungkulang:

 6.1. Magsuri at magsiyasat ng mga aklat sa pananalapi ng UNITED.

 6.2. Gumanap bilang tanging tagasuri kung ipag-uutos ng Pamunuang Tagapagpaganap at Pambatasan o ng nakakaraming bilang (50% + 1) ng kasapi.

 6.3. Patunayan at pagtibayin ang mga aklat at /o mga ulat na ihaharap ng Ingat-Yaman sa UNITED.

 6.4. Tulungan ang Ingat-Yaman na mag-ulat ng kalagayan sa pananalapi ng UNITED minsan sa loob ng tatlong (3) buwan, sa katapusan ng taon o kung kinakailangan , sa kahilingan ng nakakaraming kasapi.

 6.5. Tumupad sa mga tungkulin kaugnay sa kanyang katungkulan.

 Bahagi Blg. 7. Pamunuang Pambatasan. Ang Pamunuang Pambatasan ay may katungkulang:

 7.1. Tumawag ng natatanging pulong ng Pamunuang Tagapagpaganap at Pambatasan (kasama dito ang Labing-isang (11) opisyales ng UNITED at isang (1) representante bawat bagong chapter).

 7.2. Maglahad ng mga bagong panukalang batas o resolusyon sa Pamunuang Tagapagpaganap at buong kasapian na hindi lihis sa Saligang Batas at Alituntunin at sa mga batas na umiiral.

 7.3. Tumupad sa lahat ng tungkulin kaugnay ng kanyang katungkulan.

ALITUNTUNIN BLG. VII
MGA KOMITE

Bahagi Blg. 1. Ang UNITED ay mayroong sumusunod na komite:
a. Komite sa Pangkaraingan (Grievance)
b. Komite sa Pag-aaral at Pananaliksik(Education and Research)
c. Komite sa Pananalapi (Finance)
d. Komite sa Pangkasapian (Membership)
e. Komite sa Pandisiplina
f. Komite sa Pangkawanggawa (Welfare o Damayan)
g. Komite sa mga Kababaihan (Women)
h. Komite sa Sports, Recreation at Campaign
i. Komite sa Pag-oorganisa (Organizing)
j. Komite sa Fundraising

Bahagi Blg. 2. Maaaring lumikha ng ibang komite bukod sa mga nakatala batay sa pangangailangan ng samahan.

Bahagi Blg.3. Ang ibang kasapi ng komite ay itatalaga at/ o bubuuin ng Pamunuang Tagapagpaganap at Pambatasan.

Bahagi Blg. 4. Ang bawat komite ay magkakaroon ng apat (4) na kasapi at isang (1) Tagapangulo (Chairperson).

ALITUNTUNIN BLG. VIII
KATANGIAN, HALALAN AT PANUNUNGKULAN

Bahagi Blg. 1. Katangian ng Kandidato. Ang sinumang kasapi ay may karapatang kumandidato sa alinmang posisyon kung mayroon siyang mga sumusunod na katangian:
a. Lehitimong kasapi ng UNITED na nasa mabuting katayuan;
b. Regular na nagbabayad ng butaw at iba pang bayarin na napagkasunduan ng UNITED;
c. Handang ipaglaban at ipagtanggol ang interes ng UNITED;
d. Handang ilaan ang sarili at panahon sa kapakanan ng UNITED; at
e. Hindi kasapi sa anumang samahang subersibo at imoral.

Bahagi Blg. 2 Komite sa Halalan. Ang Komite sa Halalan ay bubuuin ng isang Tagapangulo at dalawang (2) kasapi na hihirangin ng Pamunuang Tagapagpaganap at Pambatasan, kung walang sinuman sa kasapin ang boluntaryong magbibigay ng sarili para dito. Ang mangangasiwa dito ay hindi lehitimong kasapi ng UNITED.

Bahagi Blg. 3. Walang sinumang kandidato ang magiging bahagi ng Komite sa Halalan.

Bahagi Blg. 4. Ang Komite sa Halalan ang malayang gagawa ng sarili nitong alituntunin sa halalan tatlong (3) araw bago sumapit ang halalan.

Bahagi Blg. 5. Ang lahat ng mananalong kandidato, matapos na maiproklama ng Komite sa Halalan, ay manunungkulan sa loob ng isang (2) taon.

Bahagi Blg. 6. Sa mga pagkakataong magkakaroon ng bakanteng posisyon sa Pamunuang Tagapagpaganap at/o Pambatasan, ang dalawang (2) Pamunuan lamang ang siyang tanging may karapatang pumili at humirang mula sa kasapian upang punan ang nabakanteng posisyon, kung saan manunungkulan ang naitalagang pinuno hanggang maganap ang regular na halalan.

Bahagi Blg. 7. Maliban kung may protesta sa halalan na dapat munang lutasin, ang Komite sa Halalan ay kusang mawawalan ng bisa isang (1) buwan matapos ang proklamasyon sa mga nanalong kandidato.

Bahagi Blg. 8. Ang halalan ng dalawang (2) Pamunuan (Tagapagpaganap at Pambatasan) ay gaganapin tuwing huling linggo ng Pebrero sa bawat isang (1) taon ng kanilang panunungkulan.

ALITUNTUNIN BLG. IX
PAGPUPULONG AT KORUM

Bahagi Blg. 1. Pangkalahatang Asembliya. Ang pangkalahatang kasapian ay magtitipon isang (1) beses bawat taon.

Bahagi Blg. 2. Natatanging Pangkalahatang Asembliya. Sakaling kailanganin, maaaring magkaroon ng natatanging (special) pangkalahatang asembliya kung ito ay napagpasyahan ng Pamunuang Tagapagpaganap at Pambatasan o ito ay hinihiling ng tatlungpong porsiyento (30%) ng kasapian.

Bahagi Blg. 3. Ang Pamunuang Tagapagpaganap at Pambatasan at ang lahat ng mga kasapi sa Komite, ay magkakaroon ng pagpupulong apat na beses (quarterly) sa isang taon.

Bahagi Blg. 4. Mga Batas at Alituntunin sa Pulong. Ang mga sumusunod ay dapat na siguraduhin sa lahat ng mga pagpupulong:

4.1. Ang bawat komite ay maglalahad ng kanilang ulat na gaganapin sa pangkalahatang asembliya.
4.2. Ang paanyaya sa pulong ay ipamamahagi sa porma ng sulat na ipapadala sa bawat chapter at ipaskil nila sa bulletin board ng samahan kung saan isasaad ang araw, oras, lugar ng pulong at mga paksa na pag-uusapan.
4.3. Walang sinumang kasapi ang papayagang dumalo sa pagpupulong kung nakainom o lango sa alak o anumang ipinagbabawal na gamot.

Bahagi Blg. 5.  Korum. Ang korum sa pulong ng Pamunuang Tagapagpaganap at Pambatasan at Pangkalahatang Asembliya ay mayorya o 50%+1 ng kasapian.

ALITUNTUNIN BLG. X
MGA PAG-AARAL

Bahagi Blg. 1. Kasama sa mga programa ng UNITED ang pagbibigay ng mga pag-aaral para sa mga kasapi ng UNITED. Ito ay maaaring ganapin ayon sa programa ng Pamunuang Tagapagpaganap at Pambatasan.

Bahagi Blg. 2. Ang pag-aaral ay ipagkakaloob sa bawat kasaping indibidwal at sa miyembrong samahan (chapter) na pamamahalan ng Komite sa Pag-aaral.

Bahagi Blg. 3. Kung hindi makakadalo sa nasabing pag-aaral, ito ay dapat ipaalam sa Komite sa Pag-aaral tatlong (3) araw matapos matanggap ng kasapi ang paanyaya sa pantas-aral (seminar).

ALITUNTUNIN BLG. XI
MGA PAMAMARAANG PANDISIPLINA

Bahagi Blg. 1. Ang Komite sa Pandisiplina ang pangunahing magpapatupad ng pamamaraang pandisiplina at lahat ng bagay na may kinalaman dito.

Bahagi Blg. 2. Ang sinumang kasapi o pinuno na hindi dumalo sa pagpupulong, pag-aaral, at iba pang napagkasunduang gawain na ipinatawag o ipinagkaloob ng samahan, ay papatawan ng kaukulang parusa ayon sa sumusunod:

PAGLABAGKASAPIPINUNO
Una Babala Babala
Ikalawa 10.00 + Babala ng suspensiyon 20.00 + Babala ng suspensiyon
Ikatlo 25.00 +Suspensiyon na isang buwan 30.00 + Suspensiyon ng isang buwan
Ikaapat Pagtitiwalag bilang kasapi ng samahan at pag-alis ng karapatang makatanggap ng serbisyo mula sa UNITED Pagtitiwalag bilang kasapi ng samahan at pag-alis ng karapatang makatanggap ng serbisyo mula sa UNITED

Bahagi Blg. 3. Ang sanhi ng hindi pagdalo sa pulong o pag-aaral ay dapat ipagbigay alam sa Komite Pangdisiplina sa loob ng tatlong araw bago idaos ang nasabing pagpupulong/ pag-aaral, maliban sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng: pagkakasakit, namatayan, nasunugan at /o mga katulad na pangyayari.

Bahagi Blg. 4. Ang lahat ng nalikom na multa ay isasama sa pondo ng UNITED.

ALITUNTUNIN BLG. XII
ANG PAG-AAYOS NG ALITANG PANLOOB, PAGDINIG AT PAGTIWALAG

Bahagi Blg. 1. Anumang reklamo o kaso na sangkot ang mga kasapi at/ o pinuno ay dapat ihain sa pamamagitan ng isang sulat sa Pangulo. Dahil dito, ang Pangulo ay magpapatawag ng isang natatanging paghaharap sa mga kasaping sangkot sa reklamo o kaso.

Bahagi Blg. 2. Kung hindi malutas ng Pangulo ang inihaing reklamo sa loob ng pitong (7) araw, ililipat niya sa Komite sa Pangkaraingan ang nasabing kaso na siyang magsisisyasat at didinig ayon sa merito ng kaso.

Bahagi Blg. 3. Ang Komite ang mamamahala sa mga pagsisisyasat at pagdinig, matapos ang mga sangkot makapagbigay ng kanilang nakasulat na paliwanag at ebidensiya.

Bahagi Blg. 4. Isang linggo mula sa araw na mapasakamay ng Komite ang mga dagdag na ebidensiya at magkaharap ang dalawang panig, igagawad ng Komite ang kanilang nakasulat na kapasiyahan.

Bahagi Blg. 5. Ang kapasiyahan ng Komite sa Pangkaraingan ay ituturing na pinal maliban kung may apila ang pangkalahatang kasapian tatlong (3) araw matapos matanggap ang kapasiyahan ng Komite.

 ALITUNTUNIN BLG XIII
PANANALAPI

Bahagi Blg. 1. Ang sinumang sasapi sa UNITED ay dapat magbayad ng minsanang halaga ng Limampung Piso (50.00) bilang bayad sa pagiging kasapi.

Bahagi Blg. 2. Ang lahat ng kasapi magbabayad din ng Limampung Piso (50.00) para sa kanilang I.D.

Bahagi Blg. 3. Ang lahat ng kasaping organisasyon/ chapters ng UNITED ay magbabayad ng Tatlumpung Piso (30.00) sa bawat isang miyembro nito bilang buwanang butaw sa samahan.

Bahagi Blg. 4. Malayang gumawa ang samahan ng iba pang pagkakakitaan na pagmumulan ng pondo.

ALITUNTUNIN BLG. XIV
KAWANGGAWA O MUTUAL AID

Bahagi Blg. 1. Ang abuluyan para sa mga namatayang kasapi ay ipapatupad batay sa mga sumusunod na alituntunin:
1.1. Dalawampung piso (20.00) bawat kasapi para sa mga kasaping namatay.
1.2. Sampung piso (10.00) para sa pagkamatay ng kapatid at magulang ng kasapi.

ALITUNTUNIN BLG. XV
PAGBUWAG NG SAMAHAN (DISSOLUTION)

Bahagi Blg. 1. Sa pagkakataong ang samahan ay nabuwag (dissolved) sa anumang kadahilanan, matapos mabayaran ang ligal at lihitimong pagkakautang, ang nalalabing pondo at ari-arian nito ay mananatili sa UNITED bilang admin operation o ibibigay sa napilang organisasyon. Ang lahat ng mga kasapi na nakabayad ng kanyang butaw at membership fee ay hindi na maaring ibalik sa kadahilanang ito ay obligasiyon ng bawat kasapi.

Bahagi Blg. 2. Bibigyan ng sipi ng patotoo ng pagkabuwag at paanyaya sa pulong ang bawat kasapi sa pamamagitan ng resolusyon ng Pangkalahatang Kasapian o ng kahit anong ligal na ahensiya ng pamahalaan na pinagsumitihan ng Certificate of Registration.

 ALITUNTUNIN BLG. XVI
PAGTITIWALAG AT PAGBABALIK
(IMPEACHMENT AND RECALL)

Bahagi Blg. 1. Alinman sa mga sumusunod ay maaaring maging batayan sa pagtitiwalag at pagbabalik sa isang pinuno ng samahan.

1.1. Paggawa o hindi tuwirang paggawa ng mga bagay na laban sa interes at kapakanan sa samahan.
1.2. Walang pakundangang pagbatikos sa samahan, sa opisyales, sa kapwa opisyales, o sa sinumang kasapi ng samahan.
1.3. Ang hindi pagsunod sa obligasyon na ibalik o isauli sa Ingat-yaman ng samahan, sa loob ng tatlong (3) araw, ang halagang di nagastos sa pagtugon sa opisyal sa gawain ng samahan.
1.4. Paglustay sa pondo o ari- arian ng samahan. Maaari pa ring ihabla ang nasabing opisyales sa hukuman ng kasong criminal o sibil ng sinumang interesadong panig.
1.5. Sadyang paglabag sa alinmang probisyon sa Saligang Batas, resolusyon o kapasyahan ng UNITED.

Bahagi Blg. 2. Ang mga sumusunod na pamamaraan ang magiging batayan sa pagtitiwalag at pagbabalik ng isa o mga opisyales ng samahan:
2.1. Ang papaparaan ng pagtitiwalag at pagbabalik ay isasagawa sa pamamagitan ng isang pormal na petisyon o resolusyon na nilagdaan ng di kukulangin sa tatlumpong bahagdan (30%) ng lahat ng mga “bonafide” na kasapi ng samahan na ipaaabot sa Pangulo. Subalit kung ang pangulo ang nasasangkot, ang petisyon o resolusyon ay idudulog sa Tagapangulo (chairperson) ng Pamunuang Pambatasan.
2.2. Ang Pangulo o ang Tagapangulo ng Pamunuang Pambatasan ay tatawag ng natatanging pangkalahatang asembliya upang dito talakayin, pag-aralan o isaalang- alang ang kahilingan o petisyon sa pagtitiwalag at pagbabalik.
2.3. Ang sinumang opisyal ng samahan na pinaratangan ay bibigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag at maipagtanggol ang sarili bago ganapin at pagtibayin ang botohan sa pagtitiwalag at pagbabalik.
2.4. Nakararaming kasapi (50% +1 ) ng samahan ang kakailanganin upang mausig at maitiwalag ang isang opisyal.
2.5. Ang sinumang opisyal na mauusig at maititiwalag ay “ifso-facto” o dagliang ituturing na tiwalag o resigned na sa panunungkulan o posisyon sa organisasyon.
2.6. Ang kapasyahan ng Pangkalahatang Kasapian sa pagtitiwalag ay ituturing na pinal at dagliang ipatutupad.

ALITUNTUNIN BLG. XVII
PAGSUSUSOG

Bahagi Blg. 1. Ang anumang panukalang susog para sa alinmang probisyon sa Saligang Batas at Alituntunin na ito ay dapat may suporta ng hindi bababa sa sampung (10%) ng pangkalahatang kasapian.

Bahagi Blg. 2. Ang anumang panukalang susog ay dapat iharap sa regular o natatanging pulong upang dito pagtalakayan at pagtitibayin. May pagtitibay sa anumang panukalang-susog kung may korum (30%+1) ng buong kasapian, ang (50%) ng mga dumalo para sa nasabing pulong ay siyang boboto na nagpapatibay sa susog.

ALITUNTUNIN BLG. XVIII
TAON NG PANANALAPI (FISCAL YEAR)

Bahagi Blg. 1. Ang taon ng pananalapi (fiscal year) ng organisasyon ay mag-uumpisa sa ika-1 ng Enero hanggang ika- 31 ng Disyembre ng bawat taon.

ALITUNTUNIN BLG. XIX
PAGPAPATIBAY

Bahagi Blg. 1. Ang Saligang Batas at Alituntunin na ito ay sinang-ayunan at pinagtibay ngayong ika- 26 ng Abril 2015 dito sa Ateneo de Manila University, Lungsod ng Quezon.

Inihanda ni:

Himaya D. Montenegro
Deputy Secretary 

 

Novelita V. Palisoc
President 

Pinatunayan nina:

Maria Cristina Asencio
Board Member 

 

Carmina Antiporda
Secretary General  

PATOTOO

KAMI, sina Novelita V. Palisoc at Himaya D. Montenegro, na may sapat na taong gulang, nakatira sa 11th Ave., Barangay Socorro, Quezon City, matapos makapanumpa ng naaayon sa batas, dito ay nagsasaad na :

1. Kami ang mga nahalal na Pangulo at Kinatawan/ Kalihim ng UNITED Domestic Workers of the Philippines o (UNITED)
2. Kami ang gumawa at naghanda ng Saligang Batas at Alituntuning ito; at
3. Nabasa namin ang kasulatang ito, naunawaan at pinatotohanan na tama at wasto ang mga nilalaman batay sa aming kaalaman.

BILANG PATOTOO, kami ay lumagda sa ibabaw ng aming pangalan ngayong ika _____ng _____________ taong 2016.

NILAGDAAN AT SINUMPAAN sa harap ko ngayong ika-_________ matapos ang mga nanumpa na sila ______________________ at ________________ ay magpakita ng kanilang CTC Blg. ___________ na inisyu noong ___________, 2016 sa Quezon City at CTC Blg. ___________ inisyu noong ___________, 2015 sa Quezon City.

 

NOTARYO PUBLIKO

Kas. Blg._______
Dahon Blg._____
Aklat Blg. _____
Serye 2016